Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Suomen Tiimi-Ikkuna Oy

Y-tunnus: 2238979-0

Yhteystiedot:

Pohjoisranta 11, 28100 Pori

02-4358 501

Tietosuojavastaava:

Juha Välikangas
Pohjoisranta 11
28100 Pori
juha.valikangas@tiimi-ikkuna.fi
+358400767545

Juha Välikangas
Pohjoisranta 11
28100 Pori

juha.valikangas@tiimi-ikkuna.fi
+358400767545

Rekisteröidyt:

 • Suomen Tiimi-Ikkuna Oy:n asiakkaat
 • Suomen Tiimi-Ikkuna Oy:n alihankkijat
 • Suomen Tiimi-Ikkuna Oy:n uutiskirjeen tilaajat
 • Suomen Tiimi-Ikkuna Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella
 • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Alihankkijasuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen markkinointitarkoituksiin

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • Yritysnimi, yhteyshenkilön nimi
 • Y-tunnus
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot:

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Alihankkijarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • Toimiala
 • Yritysnimi, yhteyshenkilön nimi
 • Y-tunnus
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Hinta
 • Lisätietoja

Asiakastiedot:

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot:

 • Henkilötunnus
 • Arvioitu sijainti ip-osoitteen mukaan
 • Käyttäjän aktiivisuustiedot

Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • Yritysnimi
 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot:

 • Henkilöön liittyvät markkinointitiedot (tapaamiset, kutsut, muistamiset, onnittelut).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteessa: toimisto@tiimi.fi

Tarkastusoikeus:

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamammle henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:

 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, minkä takia tietoja ei voida poistaa.
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
 • Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, pykälä 10) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:

 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

 • Henkilötietoja kerätään solmittaessa asiakassuhde. Tämä perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjeiden yhteydessä. Henkilötietoja potentiaalisista asiakkaista kerätään markkinointitarkoituksiin julkisista lähteistä.
 • Evästeillä kerätään lisäksi anonyymisti tietoa verkkosivustojen käytöstä

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta / alihankkijalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • potentiaaliset asiakkaat ja sidosryhmät julkisista lähteistä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

 • Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Suomen Tiimi-Ikkunan ulkopuolelle. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.
 • Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käsittelyn kesto:

 • Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Hävitämme pyynnöstä poistetut, vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiaankuuluvalla tavalla.
 • Asiakkaan henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.
 • Uutiskirjelistalta rekisteröity pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelijät:

 • Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 • Rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salosanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle:

 • Asiakasrekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 • Uutiskirjeen tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi:

 • Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.