Tiimi-ikkunan kevätkampanjan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tiimi-ikkuna Oy
Pohjoisranta 11
28100 Pori

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Suomen Tiimi-ikkuna Oy
Pohjoisranta 11
28100 Pori
(02) 4358 501
juha@tiimi-ikkuna.fi

Tietosuojavastaava:

Suomen Tiimi-ikkuna Oy

Juha Välikangas
Pohjoisranta 11
28100 Pori
(02) 4358 501
juha@tiimi-ikkuna.fi

2. Rekisteröidyt

Suomen Tiimi-ikkuna Oy:n kevätkampanjaan ja arvontaan osallistujat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterissä säilytetään Suomen Tiimi-ikkuna Oy:n arvontaan osallistujien yhteys- ja henkilötietoja. Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään ainoastaan arvonnan kulusta ja Suomen Tiimi-ikkuna Oy:n tuotteista tiedottamiseen sekä palkintojen toimittamiseen.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Osallistujat ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kilpailuun rekisteröitymisen yhteydessä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Postiosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen juha@tiimi-ikkuna.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti verkkolomakkeen kautta, kun henkilö rekisteröityy kilpailun osallistujaksi tiimi-ikkuna.fi/kevatkampanja-sivustolla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Suomen Tiimi-ikkuna Oy luovuttaa yhteystietoja yritykselle Jenga Markkinointiviestintä Oy kilpailun tilanteesta tiedottamista varten. Suomen Tiimi-ikkuna Oy on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Luovutamme yhteystiedoista ainoastaan osallistujien sähköpostiosoitteet uutiskirjeen lähettämistä varten.

7. Käsittelyn kesto

Asiakas- ja henkilötiedot hävitetään osallistujan sitä pyytäessä.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelee Suomen Tiimi-ikkuna Oy henkilökunta. Suomen Tiimi-ikkuna Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin Suomen Tiimi-ikkuna Oy takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.